Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden STUDIO LINKSVOOR

DRIFT OM TE DANSEN | SMKMRKT | MOUT FESTIVAL | ACHTERTUIN HORECA | LATRANTES

Algemene bepalingen

Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze door of vanwege STUDIO LINKSVOOR gehanteerde algemene voorwaarden.
 • STUDIO LINKSVOOR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STUDIO LINKSVOOR B.V., gevestigd en zaakdoende in (6541 AH) Nijmegen aan de Winselingseweg 41, en/of een aan haar gelieerde onderneming, zoals genoemd als partij 1 in de Overeenkomst.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de volgende bedrijven die op hetzelfde adres gevestigd zijn. Overal waar in deze voorwaarden verwezen wordt naar “STUDIO LINKSVOOR” wordt ook bedoeld Drift om te Dansen B.V., Smkmrkt B.V., Mout Festival B.V., Achtertuin horeca B.V., en Latrantes B.V.
 • Diensten: de door STUDIO LINKSVOOR op basis van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever tegen betaling te verrichten werkzaamheden, als nader bepaald in de Opdracht. Deze diensten van STUDIO LINKSVOOR kunnen onder meer bestaan uit het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van ondernemers en ondernemingen in de horeca- en evenementenindustrie door middel van inkoop, begeleiding en consultancy in de breedste zin van het woord, het (tegen vergoeding) (doen) uitlenen/ detacheren van personeel (terzake), al dan niet in het kader van de WAADI.
 • Onkosten: de door STUDIO LINKSVOOR ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gemaakte en, indien schriftelijk overeengekomen, door Opdrachtgever geaccordeerde kosten, van welke aard ook.
 • Opdracht: de in het kader van een overeenkomst van opdracht door STUDIO LINKSVOOR te verrichten werkzaamheden en/of te leveren Producten en/of Diensten, zoals nader omschreven in artikel 1 van de Overeenkomst en eventuele Bijlage(n) bij de Overeenkomst; werkzaamheden kunnen onder andere betrekking hebben op het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van ondernemers en ondernemingen in de horeca- en evenementenindustrie door middel van inkoop, begeleiding en consultancy in de breedste zin van het woord, het (tegen vergoeding) (doen) uitlenen/detacheren van personeel (terzake), al dan niet in het kader van de WAADI.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon c.q. onderneming anderszins zoals genoemd als partij 2 in de Overeenkomst, en die als opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR de Opdracht verstrekt bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of bepaalde Producten en/of Diensten te leveren.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen STUDIO LINKSVOOR en Opdrachtgever.
 • Producten: de door STUDIO LINKSVOOR op basis van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever tegen betaling te leveren zaken of vermogensrechten op het gebied van het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van ondernemers en ondernemingen in de horeca- en evenementenindustrie door middel van inkoop, begeleiding en consultancy in de breedste zin van het woord, het (tegen vergoeding) (doen) uitlenen/detacheren van personeel (terzake), al dan niet in het kader van de WAADI.
 • Vergoeding: de voor de in het kader van de uitvoering van de Opdracht te maken Onkosten, de te verrichten werkzaamheden en/of de te leveren Producten en/of Diensten door Opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR te betalen vergoeding zoals vastgelegd in de Overeenkomst.Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.2.2 Bij eventuele strijdigheid in uitleg van de inhoud van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, gaan de bepalingen in de Overeenkomst vóór de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van STUDIO LINKSVOOR en alle overeenkomsten waarbij een Opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR de Opdracht geeft tot het (laten) verrichten van werkzaamheden en/of (laten) leveren van Producten en/of Diensten op het gebied van het faciliteren, ondersteunen en begeleiden van ondernemers en ondernemingen in de horeca- en evenementenindustrie door middel van inkoop, begeleiding en consultancy in de breedste zin van het woord, het (tegen vergoeding) (doen) uitlenen/detacheren van personeel (terzake), al dan niet in het kader van de WAADI, en als beschreven in de Overeenkomst/Opdracht, alles in de meest ruime zin van het woord, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk ook met betrekking tot latere Opdrachten voor en aanbiedingen van STUDIO LINKSVOOR.2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.2.5 STUDIO LINKSVOOR is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. STUDIO LINKSVOOR zal Opdrachtgever in kennis stellen van wijziging van haar Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever meent dat de nieuwe Algemene Voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij STUDIO LINKSVOOR hierover binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennis stelling schriftelijk (e-mail is voldoende) te berichten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de nieuwe Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.2.6 Bepalingen in de Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst c.q. Opdracht voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval garanties, vrijwaringen, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendom en toepasselijk recht en forumkeuze. Beëindiging van de Overeenkomst c.q. Opdracht, om welke reden dan ook, tast deze bepalingen niet aan.

  Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst c.q. Opdracht

  3.1 Alle aanbiedingen van STUDIO LINKSVOOR zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht om (i) alle door STUDIO LINKSVOOR gevraagde gegevens, inlichtingen en documenten en (ii) alle overige gegevens, inlichtingen en documenten die voor de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn volledig, correct en onverwijld aan STUDIO LINKSVOOR te verschaffen, op grond waarvan STUDIO LINKSVOOR een aanbieding aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een Overeenkomst c.q. Opdracht – daaraan uitvoering zal geven.

  Indien bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal STUDIO LINKSVOOR gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de overeengekomen Vergoeding volledig aan STUDIO LINKSVOOR te voldoen. Een Overeenkomst c.q. Opdracht komt eerst tot stand nadat een aanbieding van STUDIO LINKSVOOR door de Opdrachtgever onvoorwaardelijk schriftelijk is bevestigd en nadien door STUDIO LINKSVOOR schriftelijk is herbevestigd.

  3.2 Onderhandelingen over een nog tot stand te komen Opdracht kan STUDIO LINKSVOOR op ieder gewenst moment afbreken. In voorkomend geval kan Opdrachtgever STUDIO LINKSVOOR niet verplichten verder te onderhandelen of enige vergoeding te betalen voor eventuele kosten of schade van Opdrachtgever, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

  Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

  4.1 De Opdrachtgever is jegens STUDIO LINKSVOOR gehouden om alle voor de uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst relevante informatie en inlichtingen tijdig, correct en volledig te verschaffen, en alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van Opdrachtgever, onverkort na te komen. De Opdrachtgever garandeert jegens STUDIO LINKSVOOR over alle vergunningen en ontheffingen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot (het resultaat van) de Opdracht in verband waarmee STUDIO LINKSVOOR haar werkzaamheden verricht en/of haar Producten en/of Diensten levert en de Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden en/of ontheffingen ter zake en/of een afschrift daarvan aan STUDIO LINKSVOOR ter beschikking stellen.

  4.2 De Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR steeds onverwijld en volledige inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de uitvoering en het resultaat van de Opdracht. De Opdrachtgever zal in dit verband de betrokken derden, zoals overheden, lokale autoriteiten, toeleveranciers, onderaannemers, deelnemers, bezoekers en medewerkers, steeds onverwijld informeren over de werkzaamheden en bevoegdheden van STUDIO LINKSVOOR.

  4.3 De Opdrachtgever zal met betrekking tot (het resultaat van) de Opdracht in verband waarmee STUDIO LINKSVOOR haar werkzaamheden verricht, niet aan een derde enige opdracht (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van STUDIO LINKSVOOR, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO LINKSVOOR. De Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR volledig in staat stellen om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten.

  4.4 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal STUDIO LINKSVOOR gerechtigd zijn om de Overeenkomst c.q. Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen Vergoeding en Onkosten volledig aan STUDIO LINKSVOOR te voldoen.

  4.5 Opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader om te gaan met objecten, zaken en informatie van of vanwege STUDIO LINKSVOOR die hij in het kader van de uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst onder zich heeft. Opdrachtgever draagt gedurende de looptijd van de Opdracht c.q. Overeenkomst het risico en voor dient zich adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gevolgen van het wegraken, beschadigen, tenietgaan, verlies en diefstal van dergelijke objecten, zaken en informatie van of vanwege STUDIO LINKSVOOR. Opdrachtgever draagt zorg dat eventuele derden die zich op zijn verzoek bevinden op of in de nabijheid van het evenement en/ of culturele locatie , eveneens als een goed huisvader met dergelijke objecten, zaken en informatie van of vanwege STUDIO LINKSVOOR om zullen gaan en is als zodanig verantwoordelijk voor de gedragingen van deze derden.

Artikel 5 Vergoeding, Onkosten en betaling

5.1 Alle vergoedingen en Onkosten zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. De Opdrachtgever dient de overeengekomen Vergoeding en Onkosten te voldoen voorafgaand aan de voorbereiding en uitvoering van de door Partijen in het kader van de Opdracht overeengekomen werkzaamheden en/of levering van Producten en/of Diensten, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening.

5.2 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en over het verschuldigde een contractuele rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand of een gedeelte van een maand aan STUDIO LINKSVOOR verschuldigd zijn.

5.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal STUDIO LINKSVOOR haar vordering ter incasso uit handen geven en dienen alle daarmee gemoeide kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van de wet en waarbij een minimum van € 500,00 (exclusief BTW) zal gelden, door de Opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR te worden vergoed.

Artikel 6 Uitvoering, uitbesteding, wijzigingen en meerwerk

6.1 STUDIO LINKSVOOR zal zich ter uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst naar beste kunnen en in redelijkheid inspannen zoals van een behoorlijk opdrachtnemer verwacht mag worden. STUDIO LINKSVOOR garandeert evenwel geen concreet resultaat. STUDIO LINKSVOOR is gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij de Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt. Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van STUDIO LINKSVOOR in verband met (het resultaat van) de Opdracht zulks naar het oordeel van STUDIO LINKSVOOR noodzakelijk maakt, zal STUDIO LINKSVOOR gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever naar eigen inzicht de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen. Indien voor de werkzaamheden van STUDIO LINKSVOOR een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan boven 10% van de initieel overeengekomen vergoeding de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever behoeven, tenzij partijen in de Overeenkomst anders zijn overeengekomen.

6.2 De door Opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van (het resultaat van) de Opdracht zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van (het resultaat van) de Opdracht STUDIO LINKSVOOR verzoekt de gemelde eindtijd naar een later tijdstip te wijzigen, is STUDIO LINKSVOOR gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek (eventueel) als meerwerk te aanvaarden. Eventuele andere door of vanwege STUDIO LINKSVOOR gecommuniceerde termijnen zijn slechts indicatief, binden STUDIO LINKSVOOR niet en zijn in zoverre geen fatale termijn.

6.3 STUDIO LINKSVOOR is tevens gerechtigd om (het resultaat van) de verdere uitvoering van de Opdracht, in overleg met de Opdrachtgever, stop te zetten mochten er gebeurtenissen plaatsvinden of dreigen plaats te vinden waardoor zaken en/of personen in een bedreigende c.q. gevaarlijke situatie terecht (kunnen) komen.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom

7.1 STUDIO LINKSVOOR behoudt zich de eigendom van de eventueel door haar geleverde of te leveren Producten, Diensten en zaken voor, totdat al hetgeen de Opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, door de Opdrachtgever zal zijn voldaan. Het eigendom van de eventueel aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Producten, Diensten en zaken, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij STUDIO LINKSVOOR, tenzij partijen in de Overeenkomst nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en exclusieve gebruiksrechten anderszins, van welke aard ook, met betrekking tot (delen van) objecten, creaties, onderscheidingstekens en/of zaken, van welke aard en in welke vorm ook, die bij het uitvoeren van de Opdracht door of vanwege de inzet van STUDIO LINKSVOOR in relatie tot de Producten en/of Diensten van STUDIO LINKSVOOR tot stand komen en die niet al op grond van de wet aan STUDIO LINKSVOOR toekomen, vallen contractueel en in onverdeelde eigendom toe aan STUDIO LINKSVOOR. Opdrachtgever zal deze rechten van STUDIO LINKSVOOR te allen tijde respecteren. Indien en voor zover nodig zal Opdrachtgever medewerking verlenen aan alle formaliteiten die nodig zijn of deze rechtenverlening te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door ondertekening van een nadere daartoe bestemde akte.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van STUDIO LINKSVOOR de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst c.q. Opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. In het geval STUDIO LINKSVOOR een dergelijke toestemming wel verleent kan zij hieraan nadere voorwaarden verbinden en ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst c.q. Opdracht.

7.4 Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd tot het gebruik van de Producten en/of Diensten zoals beschreven in de Overeenkomst c.q. Opdracht en eventuele Bijlage(n). Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO LINKSVOOR de in het kader van de Opdracht geleverde Producten en/of Diensten, te (laten) verveelvoudigen, openbaar maken en/of wijzigen, op welke wijze, via welk medium en in welke mate dan ook.

7.5 STUDIO LINKSVOOR is gerechtigd het geheel of een gedeelte van haar rechten en plichten die zij jegens Opdrachtgever kan doen gelden over te dragen aan derden of in (sub)licentie te verlenen.

7.6 Tenzij expliciet anders overeengekomen in de Overeenkomst, stelt STUDIO LINKSVOOR al haar schriftelijke informatie in beginsel door middel van vertrouwelijke PDF-documenten ter beschikking.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, inlichtingen en documenten van vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen. Ieder partij zal er in het voorkomende geval voor zorgen dat deze geheimhouding tevens wordt bedongen bij derden met wie de betreffende partij in het kader van de uitvoering van de Opdracht samenwerkt.

8.2 Als uitzondering hierop behoud STUDIO LINKSVOOR zich het recht voor om de opdrachtgever met naam en beeldmerk op haar website en andere kanalen te vermelden als relatie, alsmede een globale omschrijving van de opdracht weer te geven. Opdrachtgever kan bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk bezwaar maken tegen vermelding.

Artikel 9 Ingebrekestelling en aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever is en blijft, met inachtneming van eventuele aanwijzingen van overheidswege, te allen tijde zelfstandig en primair verantwoordelijk voor de algehele veiligheid en beveiliging van de organisatie, project, evenement, culturele locatie, de zich aldaar aanwezige zaken, van welke aard ook, de gevolgen van verlies, diefstal, beschadiging, vermissing en tenietgaan, de gevolgen van eventuele (dreigende) calamiteiten, de gevolgen van het handelen naar aanleiding van een (dreigende) calamiteit en de daarbij gemaakte keuzes, alsmede het welzijn en de gezondheid van de mensen die zich op of om het terrein bevinden waar de Producten en/of Diensten wordt/worden ingezet. STUDIO LINKSVOOR levert in dit verband slechts Producten en/of Diensten en/of verricht werkzaamheden in opdracht en ter ondersteuning van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is en blijft daarnaast te allen tijde zelfstandig en primair verantwoordelijk voor de werking, beschikbaarheid en beveiliging van (internet)verbindingen, mobiele netwerken en/of stroomvoorzieningen die in het kader van de uitvoering van de Opdracht gebruikt (dienen te) worden. STUDIO LINKSVOOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met het bepaalde in dit artikel 9.1 en Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR volledig vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende claims van derden.

9.2 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelfstandig en primair verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke wet- en regeling, de hem verleende vergunning(en), ontheffingen en de met de overheid anderszins gemaakte afspraken en/of aanwijzingen van overheidswege in relatie tot de organisatie. STUDIO LINKSVOOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband en Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR volledig vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende claims van derden.

9.3 Derden, zoals eventuele (andere) toeleveranciers, die op een of andere manier een bijdrage leveren aan de organisatie, zijn eveneens te allen tijde zelfstandig en primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden. STUDIO LINKSVOOR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband en Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR volledig vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende claims van bedoelde derden.

9.4 STUDIO LINKSVOOR is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke en een voldoende geconcretiseerde ingebrekestelling door de Opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn tot herstel of nakoming.

STUDIO LINKSVOOR is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van STUDIO LINKSVOOR in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege STUDIO LINKSVOOR van haar werkzaamheden en/of de levering van Producten en/of Diensten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van STUDIO LINKSVOOR.

9.5 Indien en voor zover STUDIO LINKSVOOR onverminderd het bovenstaande jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van STUDIO LINKSVOOR daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR een afschrift van de verzekeringspolis en -voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand stellen.

9.6 Opdrachtgever zal STUDIO LINKSVOOR vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade, van welke aard ook, waarvoor zij als gevolg van het bovenstaande niet aansprakelijk is. Hieronder valt mede, maar niet uitsluitend, schade als gevolg van het gebruik en de verdere exploitatie, op welke wijze dan ook, van het resultaat van de Opdracht.

9.7 Opdrachtgever vrijwaart STUDIO LINKSVOOR voor alle aanspraken van derden tot verhaal van schade die voortvloeit uit of verband houdt met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan de in artikel 4 genoemde voorschriften en van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband daarmee. Tevens vrijwaart Opdrachtgever STUDIO LINKSVOOR voor alle aanspraken van derden tot verhaal van schade als gevolg van tekortkomingen in de verrichte werkzaamheden en/
of geleverde Producten en/of Diensten, waaronder begrepen gebrekkige uitvoering en/of veiligheid daarvan, alsmede tot verhaal van boetes als gevolg van schending van de geldende privacywet- en regelgeving en schade als gevolg van enig handelen van Opdrachtgever of door haar ingeschakelde personeelsleden en/of (andere) derden (waaronder begrepen eventuele onderaannemers) voor de nakoming van de Overeenkomst c.q. Opdracht.

Artikel 10 Reclames

10.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door STUDIO LINKSVOOR van de Overeenkomst c.q. Opdracht onverwijld na constatering aan STUDIO LINKSVOOR mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen 48 (achtenveertig) uur aan STUDIO LINKSVOOR schriftelijk te bevestigen. Indien de Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt STUDIO LINKSVOOR geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht zal STUDIO LINKSVOOR zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst c.q. verdere uitvoering van de Opdracht, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van STUDIO LINKSVOOR onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van STUDIO LINKSVOOR jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van STUDIO LINKSVOOR kan worden verlangd.

11.2 De omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van STUDIO LINKSVOOR komen zijn: werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van computer- en telefoonapparatuur), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, (dreiging van) pandemie, epidemie en/of virussen, (dreiging van) rellen en/of geweld en/of vernieling, alsmede oorlog en/of oorlogsdreiging als ook (dreiging van) terreuraanslagen.

11.3 Onder overmacht wordt mede verstaan overheidsmaatregelen in verband met de bestrijding (van de verspreiding) van het Covid-19 virus (inclusief varianten) waardoor de doorgang, voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden van of vanwege STUDIO LINKSVOOR in het kader van de Overeenkomst c.q. Opdracht ernstig bemoeilijkt en/of op een andere wijze in gevaar dreigt te komen. In het geval van annulering vanwege overmacht als hier bedoeld is Opdrachtgever aan STUDIO LINKSVOOR een proportioneel deel van de overeengekomen Vergoeding en eventueel gemaakte Onkosten aan STUDIO LINKSVOOR verschuldigd tot aan het moment van annulering, een en ander overeenkomstig de annuleringsregeling uit de Overeenkomst.

Artikel 12 Beëindiging Overeenkomst c.q. Opdracht

12.1 STUDIO LINKSVOOR is gerechtigd om de Overeenkomst met de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht op te schorten, indien:

 1. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst c.q. Opdracht mocht voortvloeien;
 2. er in alle redelijkheid een (dreigende) vertrouwensbreuk ontstaat tussen STUDIO LINKSVOOR en Opdrachtgever in verband met de omgang van Opdrachtgever, en STUDIO LINKSVOOR geen vertrouwen meer heeft in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht;
 3. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of jegens hem een aanvraag daartoe wordt ingediend, dan wel de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard of jegens hem een aanvraag daartoe wordt ingediend;
 4. de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 5. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 6. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 7. de rechtspersoon van Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van

Opdrachtgever wordt geliquideerd;

 1. een substantiële verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming

van Opdrachtgever, waaronder tevens wordt begrepen een wijziging in het aandeelhouderschap waarbij een derde een aanmerkelijk belang van tenminste 5% (vijf procent) in de onderneming van Opdrachtgever verkrijgt of daar afstand van doet.

12.2 Indien de Overeenkomst c.q. Opdracht tussen STUDIO LINKSVOOR en Opdrachtgever wordt beëindigd op grond van artikel 12.1 onderdeel (b), kan de Opdrachtgever eventueel aanspraak maken op restitutie van een proportioneel deel van de overeengekomen Vergoeding voor zover Producten en/of Diensten nog niet aan Opdrachtgever geleverd zijn.

12.3 Indien de Overeenkomst c.q. Opdracht tussen STUDIO LINKSVOOR en Opdrachtgever wordt gekwalificeerd als een zogenaamde duurovereenkomst, is STUDIO LINKSVOOR te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst c.q. Opdracht geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door Partijen als redelijk wordt beschouwd. Opdrachtgever heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de contractuele relatie.

Artikel 13 Annulering Overeenkomst c.q. Opdracht

13.1 Opdrachtgever dient de annulering van de Overeenkomst c.q. Opdracht per direct en door middel van een aangetekende brief aan STUDIO LINKSVOOR mede te delen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst c.q. Opdracht meer dan 60 (zestig) dagen voor overeengekomen afronding van de Opdracht annuleert, is Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50% (vijftig procent) van de Vergoeding, Onkosten en eventuele overige fees zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. Opdracht verschuldigd aan STUDIO LINKSVOOR. Partijen kunnen hiervan slechts schriftelijk afwijken.

13.3 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst c.q. Opdracht vanaf de 60e (zestigste) dag tot aan de 30e (dertigste) dag voor overeengekomen afronding van de Opdracht annuleert, is Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 75% (vijfenzeventig procent) van de Vergoeding, Onkosten en eventuele overige fees zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. Opdracht verschuldigd aan STUDIO LINKSVOOR. Partijen kunnen hiervan slechts schriftelijk afwijken.

13.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst c.q. Opdracht vanaf de 30e (dertigste) dag tot aan de overeengekomen afronding van de Opdracht annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 100% (honderd procent) van de Vergoeding, Onkosten en eventuele overige fees zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. Opdracht verschuldigd aan STUDIO LINKSVOOR. Partijen kunnen hiervan slechts schriftelijk afwijken.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de Overeenkomst, Opdracht en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door Partijen expliciet uitgesloten.

14.3 Alle geschillen tussen Partijen zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Gelderland, Nederland.

Versie: 9 december 2021

Algemene voorwaarden